โครงสร้างองค์กร


รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

 

น.ส.กัญญาพัชร เซ่งเอียง (เปิ้ล)

หัวหน้าหน่วยสถานีวิทยุ

 

นายเอกมาศ สงสว่าง (ณัฏฐ์)

นักประชาสัมพันธ์

 

SKRU RADIO

นักวิชาการโสต