โครงสร้างองค์กร


ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์

หัวหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรภ.สงขลา F.M.105.75MHz.

 

ว่าที่ ร.ต.ฐานันดร ไพโรจน์

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

 

น.ส.กัญญาพัชร เซ่งเอียง

นักประชาสัมพันธ์

 

นายเอกมาศ สงสว่าง

นักประชาสัมพันธ์